• 00:00:00Inicio del Pleno
 • 00:00:151.- AURREKO BILKUREN AKTEN ONARMENA / APROBACIÓN DE ACTA PRETERITA
 • 00:00:352.-ALKATETZAKO DEKRETUAK / DECRETO DE ALCALDÍA; FAKTURAK/FACTURAS
 • 00:02:373.- ERREPAROAK/ REPAROS
 • 00:02:424.- GUARDIAKO KIROL-INSTALAZIOAK ERABILTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZAREN ALDAKETA/ MODIFICACIÓN REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE LAGUARDIA
 • 00:04:395.- TURISMO-ESPARRUETARA SARTZEKO PREZIO PUBLIKOAREN ETA SUSTAPEN-MATERIALAREN ORDENANTZAREN ALDAKETA / MODIFICACIÓN ORDENANZA PRECIO PÚBLICO POR ACCESO A RECINTOS TURÍSTICOS Y MATERIAL PROMOCIONAL
 • 00:06:266.- UDAL BASKULAREN PREZIO PUBLIKOAREN ORDENANTZA / ORDENANZA PRECIO PÚBLICO PARA EL USO DE BASCULA MUNICIPAL
 • 00:07:237.- HIRIGUNE HISTORIKOAN TERRAZAK JARTZEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZAREN ALDAKETA ONARTZEA / APROBACIÓN MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE INSTALACION DE TERRAZAS EN CASCO HISTORICO
 • 00:32:438.- BADOAK ETA DAGOZKIEN LIZENTZIAK EMATEKO ARAUAK ARAUTZEN DITUEN UDAL ORDENANTZAREN PREZIO PUBLIKOKO ORDENANTZAREN ALDAKETA / MODIFICACIÓN ORDENANZA PRECIO PÚBLICO ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS NORMAS DE LA CONCESIÓN DE VADOS Y SUS CORRESPONDIENTES LICENCIAS.
 • 00:33:559.- LAGUARDIAKO UDALAREN 2022ko KONTU OROKORRA ONESTEA / APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE LAGUARDIA
 • 00:34:4910.- ORDENANTZA FISKALEN ALDAKETA, 2024rako BIZei APLIKATU BEHARREKO OHZren ZERGA-TASA / MODIFICACIÓN ORDENANZA ORDENANZAS FISCALES UN TIPO IMPOSITIVO DEL IBI APLICABLE A LOS BICES PARA EL AÑO 2024
 • 00:36:2711.- LAGUARDIAKO ARAU SUBSIDIARIOEN HASIERAKO ONARPENA, GARBIGUNE BAT EZARTZEKO/ APROBACION INICIAL MODIFICACION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE LAGUARDIA , CON MOTIVO DE ESTABLECER UN GARBIGUNE
 • 01:01:0312.- GALDE-ESKEAK, NORBERAK LEKARKEENA / RUEGOS Y PREGUNTAS
twitter facebook mail me gusta
2023ko urriaren 20ko Ohiko Osoko Bilkura
KANALA: 2023ko Ohiko Osoko Bilkura
1:39:32
446
0

2023ko urriaren 20ko Ohiko Osoko Bilkura

Erlazionatutako bideoak
video
11 Maiatz 2023
380
2023ko maiatzaren 11ko Ohiko Osoko Bilkura
video
14 Ekain 2023
324
2023ko ekainaren 14ko Ezohiko Osoko Bilkura
video
17 Ekain 2023
526
2023ko ekainaren 17ko Ezohiko Osoko Bilkura